Wizytacja Kanoniczna 2011

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DUSZPASTERSKO - ADMINISTRACYJNEJ
Rzymskokatolickiej Parafii Nawiedzenia N.M.P. w Ruścu
za okres od grudnia 2006 do sierpnia 2011roku
z okazji wizytacji kanoniczej J.E Ks. Arcybiskupa Władysława Ziółka – Metropolity Łódzkiego
przedłożone przez proboszcza parafii - ks. Jana Furgałę
dnia 7 sierpnia 2011 roku.

Ekscelencjo, Czcigodny  Księże Arcybiskupie - Metropolito!
Jako proboszcz tutejszej wspólnoty parafialnej, którą z Twojej nominacji objąłem kanonicznie 22 sierpnia 2010 roku, pragnę wyrazić najpierw głęboką radość z odwiedzin i wizytacji kanoniczej Księdza Arcybiskupa. Czynię to w imieniu parafian i moim własnym. Witamy Cię dziś Drogi Pasterzu, jako wspólnota Wiary, Nadziei i Miłości w Panu naszym Jezusie Chrystusie.               
U drzwi kościoła o godz. 10.00 złożyłem na Twe ręce klucze do naszej świątyni, jako znak, iż nasza wspólnota poddaje się całkowicie Twej pasterskiej władzy. Władzy, która ma swe źródło w Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie. Przez wizytację przeprowadzaną przez biskupa uczymy się wszyscy, że Kościół jest Apostolski. To ważne podkreślenie, które tutaj na wstępie czynię.
        
Ostatnia wizytacja kanoniczna parafii miała miejsce 3 grudnia 2006 roku  i przeprowadził ją Ks. Biskup Adam Lepa.  Proboszczem wówczas  był mój poprzednik ks. Jan Ledziński. Obecna wizytacja obejmuje okres zarówno jego 4 letniego duszpasterzowania, jak i mojej rocznej posługi tutaj.
W sprawozdaniu będę odnosił się do całego pięcioletniego okresu.
Jestem pewien, że wizyta Twoja, Drogi nasz Arcypasterzu, umocni nas w naszej pracy i doda nowych sił, wspomaganych oczywiście łaską Bożą.
Ekscelencjo!
W omawianym okresie czasu pracowało w parafii 3 wikariuszy: ks. Janusz Rzepa, ks. Marek Mielcarek i ks. Grzegorz Boras – obecny mój współpracownik.
Podstawową pracą w parafii jest wielorakie duszpasterstwo. Parafia liczy 3090 wiernych, żyjących w 780 rodzinach.  
Od ostatniej wizytacji do dnia dzisiejszego były 163 chrzty, 73 śluby oraz 182 pogrzeby.
Do pierwszej  Komunii Św. w omawianym okresie przystąpiło 171 dzieci, a  sakrament bierzmowania             ( udzielany co dwa lata) przyjęło 190 osób. To sucha statystyka, za którą kryje się konkretna praca duszpasterzy i postawa rodziców.
W czasie ostatniej wizyty duszpasterskiej prawie wszystkie rodziny przyjęły księdza po kolędzie. Nie jest już tak wspaniale gdy chodzi o praktyki religijne. Zaledwie około 40 % parafian uczestniczy w miarę regularnie w niedzielnej Eucharystii.
Pewnym usprawiedliwieniem jest to, że parafia jest rozległa terytorialnie. W większości wypadków wynika to jednak z niedoceniania roli sakramentów.
Msze święte odprawiane są regularnie w dogodnym czasie w dni powszednie oraz w niedziele i święta. Wierni mają również łatwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Sprawowane są także inne sakramenty oraz obrzędy paraliturgiczne, stosownie do zaleceń Kościoła.
Niewątpliwie największym wydarzeniem w ostatnim czasie było nawiedzenie parafii  w 2009 roku przez Maryję w Ikonie Jasnogórskiej. Nawiedzenie poszczególnych rodzin w dalszym ciągu trwa.
Odbyły się misje święte i  wielka ogólnoparafialna mobilizacja, aby godnie przyjąć naszą Matkę, która w parafii jest czczona od wieków.
Kolejnym bardzo ważnym wyznacznikiem pracy duszpasterskiej był i jest błogosławiony Jan Paweł II. Bardzo wielu parafian łatwiej otwiera swe serca dzięki orędownictwu Papieża-Polaka. 1 kwietnia, na wniosek parafii, rada gminy nadała placu na którym stoi kościół i plebania nazwę „Plac Jana Pawła II”.
Dla pewnej grupy parafian, w tym dzieci i młodzieży, duże znaczenie mają nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w pierwsze piątki miesiąca, a także drogi krzyżowe, nabożeństwa majowe, październikowy różaniec i roraty. Gorzej jest z frekwencją na nabożeństwie Gorzkich Żali.

W parafii działają liczne  wspólnoty i zespoły parafialne. Są zarówno koła Żywego Różańca, Jasnogórska Rodzina Różańcowa, Bractwo Męki Pańskiej, asysta parafialna i chór, jak i Liturgiczna Służba Ołtarza, KSM i  schola dziecięca. Każdy może w zależności od zainteresowań aktywnie działać w parafii. I wielu tak czyni. Cieszy bardzo liczne zaangażowanie młodych w pracę w KSM-ie. Dobrym animatorem w tym względzie  jest ksiądz Wikariusz.
Wśród grup, które nie prezentowały się dzisiaj jest Rota Rzymska. Jest to grupa młodych mężczyzn, która w barwnych strojach trzyma straż przy Bożym Grobie. Blisko związana z parafią jest Amatorska Orkiestra Dęta im. Karola Namysłowskiego, która korzysta z budynku parafialnego i angażuje się w życie religijne parafii poprzez udział w uroczystościach i procesjach. Ważną rolę w wspieraniu proboszcza pełni rada duszpasterska i parafialna.
Katecheza dzieci i młodzieży jest prowadzona w szkole podstawowej i gimnazjum przez księdza prefekta i katechetkę. Wszystkie dzieci są objęte katechezą. Młodzież ponadgimnazjalna uczestniczy w katechezie w szkołach, do których uczęszcza.
Relacje parafii z dyrekcją szkoły są wzorowe.
Bardzo dobrze układa się współpraca parafii z władzą samorządową na szczeblu gminy i powiatu.
Godne podkreślenia jest zaangażowanie parafian w różne prace na rzecz wspólnoty np. przygotowywanie dekoracji świątecznych , budowa ołtarzy na Boże Ciało, dożynki i  inne prace społeczne.
Pragnieniem chyba każdego proboszcza jest, aby jak najwięcej osób mogło korzystać z wielkich dobrodziejstw, które zostawił nam w Swoim Kościele Jezus Chrystus. W tym względzie w parafii Rusiec jest jeszcze wiele do zrobienia.

Najdostojniejszy nasz Arcypasterzu!
Przechodzę do dziedziny ekonomiczno- administracyjnej.
W czasie tych 5 lat przeprowadzono w parafii szereg prac remontowo – instalacyjnych zarówno przy kościele, jak i w budynkach parafialnych. Wymienię chronologicznie niektóre z nich.
Lata 2007- 2009 prace przy budynku gospodarczym: wstawiane okien, montaż pieca c.o. itp.
2008  malowanie dachu na kościele
2008 -2009  odnowienie parkanu kościelnego
2009 odnowienie dzwonnicy i dzwonów
2010 naprawa rynien na plebanii
i rok 2010 już po zmianie proboszcza:
- wymiana okien i drzwi balkonowych na piętrze plebanii
- wymiana grzejników na plebanii,
- przygotowanie nowej kancelarii parafialnej z wyposażeniem i poczekalnią,
- remont łazienki i pokoi dla wikariusza,
- remont kuchni,
- wyścielenie ławek w kościele,
- konserwacja zabytkowego obrazu Jana Koniecpolskiego,
- założenie księgi wieczystej na niektóre grunt parafialne,
- zakup alb lektorskich i komż ministranckich,

Rok 2011:
- wykonanie 12 ławek na zewnątrz kościoła,
- wymiana instalacji elektrycznej w prezbiterium,
- rozbiórka budynku- szopy,
- zaprowadzenie w całym budynku „wikariatki” i salach katechetycznych c.o.,
- termomodernizacja budynku parafialnego polegająca na ociepleniu ścian i stropu oraz wymiana wszystkich okien i wstawienie drzwi do kotłowni,
- uporządkowanie sprawy wywozu śmieci z cmentarza.
Największą radością i dumą napawa nas to, że udało się  przeprowadzić konserwację obrazu Matki Bożej, naszej Pani Rusieckiej i zamontować stosowne mechanizmy podnoszący obraz w głównym ołtarzu.
To tylko niektóre z ważniejszych prac gospodarczych. Podejmując je wraz z księdzem Wikariuszem i parafianami jestem świadom, że najistotniejsze jest, aby to co materialne pomagało zbliżyć się jak największej liczbie osób do Boga. W innym wypadku „na nic się nie przyda”.
Ekscelencjo!
Na zakończenie tego skrótowego przedstawienia życia duchowego i materialnego  parafii, pragnę w obecności Księdza Arcybiskupa wyrazić niezmierną wdzięczność i dla bardzo wielu moich parafian, którzy z oddaniem pomagają mi i współtworzą,  ufam, że dobry klimat naszej wspólnoty.


Czcigodny Ojcze Archidiecezji!
Jak mówi Konstytucja Soboru Watykańskiego II „Lumen Gentium” : Biskupi w Kościele Chrystusowym „ w sposób szczególny i dostrzegalny przejmują rolę samego Chrystusa – Mistrza, Pasterza i Kapłana i w Jego następstwie działają” (LG;21)
Dziś Ty, Drogi Arcypasterzu spełniasz to święte posłannictwo w naszej parafii.
Prosimy Cię o umocnienie nas w wyznawaniu naszej wiary. Wierzymy głęboko, że wizyta Pasterza jest dla nas okazją do pogłębienia więzi z Kościołem Łódzkim a równocześnie z Kościołem Powszechnym. Prosimy, zatem Waszą Ekscelencję o przewodniczenie tej Eucharystii w intencji naszej parafii i błogosław nam, byśmy mogli dalej, jako dzieci Jedynego Boga, postępować trudną droga Jego przykazań.

Dodatkowe informacje