REGULAMIN CMENTARZA

REGULAMIN CMENTARZA PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ p.w. Nawiedzenia NMP w Ruścu

§ 1

1. Cmentarz jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej Nawiedzenia NMP w Ruścu.
Osoby przebywające na jego terenie są zobowiązane do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
2. Cmentarz jest świętym miejscem modlitwy oraz spoczynku osób zmarłych, dlatego Kościół otacza je szczególną troską. W tym miejscu obowiązuje zachowanie ciszy i powagi.
3. Na cmentarzu w wyznaczonych miejscach chowani są zmarli z parafii Nawiedzenia NMP w Ruścu, a także osoby zmarłe spoza parafii, jeśli taka była ich wola lub wola rodziny.

§ 2

1. Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii.
2. W imieniu proboszcza za ład i porządek na cmentarzu odpowiada wyznaczony przez Proboszcza zarządca cmentarza – Pan Krzysztof Ślesiński
3. Właściciele nagrobków są dysponentami grobów. Do nich należy dbałość o czystość i porządek przy grobie oraz stan techniczny nagrobka.

§ 3

1. Za korzystanie z cmentarza pobierane są opłaty przeznaczone na jego utrzymanie oraz konieczne inwestycje. Opłaty uiszcza się przy zgłaszaniu pochówku i przed rozpoczęciem  robót. Wpłacający otrzymuje potwierdzenie wpłaty.
2. Wysokość opłat wynika z kosztów utrzymania cmentarza.
3. Wysokość opłat ustala Administrator w porozumieniu z Kurią Archidiecezji Łódzkiej i Radą Parafialną
4. Opłaty za miejsce pod groby ziemne i murowane wnosi się na okres 20 lat.
5. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat (przepis ten nie dotyczy grobów murowanych przeznaczonych dla więcej niż jednej osoby oraz grobów głębinowych).
6. Miejsce pochówku może być ponownie użyte jako miejsce grzebalne po upływie 20 lat od daty pogrzebu.
7. Przedłużenie umowy na kolejne 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty według aktualnego cennika. Nie wniesienie opłaty skutkuje likwidacją grobu.
8. Na niżej wymienione prace prowadzone na cmentarzu należy uzyskać zgodę Administratora:
   a. - pogrzeb
   b. - budowa nowego pomnika
   c. - remont pomnika np. wymiana płyty
   d. - ekshumacja zwłok bądź przeniesienie do innego grobu ( po przedstawieniu koniecznych zezwoleń).

§ 4

1. Wykonywanie wszelkich prac na cmentarzu, w szczególności usługi pogrzebowe, budowlane, kamieniarskie, pielęgnacja zieleni, powinny być uzgodnione z zarządcą cmentarza.
2. Wszyscy wykonawcy maja prawo do świadczenia usług na jednakowych warunkach.
3. Na wykonawcy ciąży obowiązek prowadzenia prac w taki sposób, aby nie naruszały istniejącej architektury otoczenia.
4. Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia miejsca i wywozu  wszystkich materiałów i gruzu, a także naprawy powstałych w trakcie robót szkód.
5. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za pracowników zewnętrznych wykonujących prace na cmentarzu.

§ 5

1. Na terenie cmentarza zabrania się:
   a. poruszania się jednośladami. (np. rowerami…)
   b. samowolnego usuwania lub sadzenia drzew i krzewów.
   c. ustawiania – bez uzgodnienia z Administratorem - ławek i ogrodzeń.
   d. palenia papierosów i spożywanie alkoholu.
   e. wprowadzania zwierząt.
   f. wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych.
   g. podrzucania śmieci poza cmentarnych pod karą sądową.
2. Zabrania się wjazdu pojazdami mechanicznymi bez wcześniejszej zgody Administratora lub zarządcy cmentarza. Klucz od bramy wjazdowej na cmentarz pobiera się w kancelarii parafialnej lub od zarządcy cmentarza.
3. Wobec osób nie stosujących się do regulaminu będą wyciągane konsekwencje według obowiązujących przepisów prawa.

§ 6

1. Wszystkie kwestie nie opisane w niniejszym regulaminie, budzące wątpliwości oraz będące  przyczyną sporów powinny być zgłaszane indywidualnie do Administratora lub zarządcy cmentarza.

§ 7

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia tj. 27 listopada 2016 roku.

Przepisy niniejszego regulaminu są zgodne z normami prawnymi obowiązującymi w kraju:

1. Konkordat między Stolica Apostolską i Rzeczpospolitą z dnia 28 lipca 1993 r.
2. Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r.
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r.                                                                                                                
4. Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r.

Administrator Cmentarza
ks. Jan Furgała - Proboszcz

Dodatkowe informacje