Aktualności

AKTUALNOŚCI


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
DUSZPASTERSKO - ADMINISTRACYJNEJ
Rzymskokatolickiej Parafii Nawiedzenia N.M.P.
w Ruścu
za okres od sierpnia 2011 roku do maja 2016 roku
z racji wizytacji kanoniczej
J.E. Ks. Biskupa Ireneusza Pękalskiego
przedłożone przez proboszcza parafii - ks. Jana Furgałę
dnia 1 maja 2016 roku.

Ekscelencjo, Czcigodny  Księże Biskupie!

     Jako proboszcz tutejszej wspólnoty parafialnej, którą z nominacji ks. Arcybiskupa Władysława Ziółka objąłem kanonicznie 22 sierpnia 2010 roku, pragnę wyrazić najpierw głęboką radość z odwiedzin i wizytacji kanoniczej. Czynię to w imieniu parafian, moim własnym i księdza Wikariusza. Witamy Cię Drogi Pasterzu, jako wspólnota Wiary, Nadziei i Miłości w Panu naszym Jezusie Chrystusie.               
     U drzwi kościoła złożyłem na Twe ręce klucze do naszej świątyni, jako znak, iż nasza wspólnota poddaje się całkowicie Twej pasterskiej władzy. Władzy, która ma swe źródło w Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie. Przez wizytację przeprowadzaną przez biskupa uczymy się wszyscy, że Kościół jest Apostolski. To ważne podkreślenie, które tutaj na wstępie czynię.        
Ostatnia wizytacja kanoniczna parafii miała miejsce 7 sierpnia 2011 roku  i przeprowadził ją Ks. Arcybiskup Władysław Ziółek.  W sprawozdaniu będę odnosił się do całego pięcioletniego okresu.
Jestem pewien, że wizyta Twoja, Drogi nasz Pasterzu, umocni nas w naszej pracy i doda nowych sił, wspomaganych oczywiście łaską Bożą.

Ekscelencjo!

W omawianym okresie czasu pracowało w parafii 3 wikariuszy: ks. Grzegorz Boras, ks. Paweł Wronkowski i ks. Adam Dolata – obecny mój współpracownik.
Podstawową pracą w parafii jest wielorakie duszpasterstwo. Parafia liczy 3070 wiernych, żyjących w 800 rodzinach.  
Od ostatniej wizytacji do dnia dzisiejszego były 222 chrzty, 67 ślubów oraz 180 pogrzebów.
Do pierwszej  Komunii Św. w omawianym okresie przystąpiło 119 dzieci, a  sakrament bierzmowania przyjęło 197 osób (w tym dzisiaj 32 osoby). To sucha statystyka, za którą kryje się konkretna praca duszpasterzy i postawa rodziców.
     W czasie wizyty duszpasterskiej prawie wszystkie rodziny przyjmują księdza po kolędzie. Nie jest już tak wspaniale, gdy chodzi o praktyki religijne. Zaledwie około 33% parafian uczestniczy w miarę regularnie w niedzielnej Eucharystii.
Pewnym usprawiedliwieniem jest to, że parafia jest rozległa terytorialnie. W większości wypadków wynika to jednak z niedoceniania roli sakramentów.
Msze święte odprawiane są regularnie w dogodnym czasie w dni powszednie oraz w niedziele i święta. Wierni mają również łatwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Sprawowane są także inne sakramenty oraz obrzędy paraliturgiczne, stosownie do zaleceń Kościoła.
Przez rok 2011 i 2012 trwało nawiedzenie poszczególnych rodzin przez Maryję w Ikonie Jasnogórskiej.
Innym bardzo ważnym wyznacznikiem pracy duszpasterskiej był jubileusz 100-lecia konsekracji kościoła obchodzony w 2013 roku. Odbyły się misje święte i  wielka parafialna mobilizacja, aby godnie przeżyć dziękczynienia Bogu i ludziom za świątynię, w której się modlimy.
Kolejnym był i jest św. Jan Paweł II. Bardzo wielu parafian łatwiej otwiera swe serca dzięki orędownictwu Papieża-Polaka.
Dla pewnej grupy parafian, w tym dzieci i młodzieży, duże znaczenie mają nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w pierwsze piątki miesiąca, a także drogi krzyżowe, nabożeństwa majowe, październikowy różaniec. Gorzej jest z frekwencją na nabożeństwie Gorzkich Żali i roratach.
W parafii działają liczne  wspólnoty i zespoły parafialne. Są zarówno koła Żywego Różańca, Jasnogórska Rodzina Różańcowa, Bractwo Męki Pańskiej, asysta parafialna i chór, jak i Liturgiczna Służba Ołtarza, młodzież KSM i schola dziecięca. Każdy może w zależności od zainteresowań aktywnie działać w parafii. I wielu tak czyni. Wśród grup, które dzisiaj nie będą się prezentować się jest Rota Rzymska. Jest to grupa młodych mężczyzn, którzy w barwnych strojach trzymają straż przy Bożym Grobie. Blisko związana z parafią jest Amatorska Orkiestra Dęta im. Karola Namysłowskiego, która korzysta z budynku parafialnego i angażuje się w życie religijne parafii poprzez udział w uroczystościach i procesjach. Ważną rolę w wspieraniu proboszcza pełni rada duszpasterska i parafialna.
Katecheza dzieci i młodzieży jest prowadzona w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum przez księdza prefekta i katechetkę. Wszystkie dzieci są objęte katechezą. Młodzież ponadgimnazjalna uczestniczy w katechezie w szkołach, do których uczęszcza.
Relacja parafii z dyrekcją szkoły i nauczycielami jest wzorowa.
Bardzo dobrze układa się współpraca parafii z jednostkami OSP i sołtysami.
Godne podkreślenia jest zaangażowanie parafian w różne prace na rzecz wspólnoty np. przygotowywanie dekoracji świątecznych , budowa ołtarzy na Boże Ciało, dożynki i  inne prace społeczne.
Parafianie chętnie włączają się w działalność charytatywną.
Warto wspomnieć o zbiórce płodów rolnych dla kuchni Caritas, wysyłka paczek na Ukrainę, czy wspomaganie sióstr zakonnych w Barze i księży pracujących na Ukrainie.
W parafii od dwóch lat pracuje profesjonalny organista.
W szerokim zakresie prowadzone jest duszpasterstwo poprzez kulturę. Jest to możliwe m.in. dzięki temu, że parafia posiada budynek przystosowany do występów artystycznych. I tak w omawianym okresie zespół teatralny „Arka Lwowska” wystawił sztukę o księdzu Jerzym Popiełuszko „Droga do aureoli”,  w czasie Adwentu i Wielkiego Postu były spotkania ze słowem i muzyką grupy Bartka Jaskota, spektakl „Chrystus połamany”, Darek Malejonek dał świadectwo o swojej drodze do Boga, występowały w czasie spotkań opłatkowych zespoły: „Janowskie Wolanki” i „Chłopaki Szczercowiaki”, a w roku jubileuszowym Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” i The Gospel Time z Łodzi.
Parafia organizuje od kilku lat festiwal muzyczny skierowany do dzieci i młodzieży pt. „Przesłanie Jana Pawła II w piosence”.
Kwitnie również życie pielgrzymkowe. Organizowano pielgrzymki autokarowe: na Ukrainę (2 razy), do Włoch i Medjugorie, wielokrotnie na Jasną Górę, ponadto do Warszawy, Torunia, Lichenia, Kalisza, Góry św. Anny i innych miejsc.
Dla dzieci i młodzieży regularnie organizowany jest letni i zimowy wypoczynek w różnych miejscach Polski. Ministranci biorą udział w dekanalnych i diecezjalnych turniejach piłki nożnej.
Pragnieniem chyba każdego proboszcza jest, aby jak najwięcej osób mogło korzystać z wielkich dobrodziejstw, które zostawił nam w Swoim Kościele Jezus Chrystus. Mimo wielu starań, w tym względzie w parafii Rusiec jest jeszcze wiele do zrobienia.

Czcigodny Księże Biskupie!

Przechodzę do części ekonomiczno- administracyjnej sprawozdania.
     W czasie ostatnich 5 lat przeprowadzono w parafii szereg prac remontowo – instalacyjnych zarówno przy kościele, jak i w budynkach parafialnych. Wymienię chronologicznie ważniejsze z nich.
W roku 2011 od sierpnia
- konserwacja blachy na budynku wikariatki,
- wymiana dachu na budynku parafialnym oraz okien w tymże budynku,
- podest drewniany pod ławki w kościele.
Rok 2012
- montaż w kościele witraży św. Faustyny i św. Jadwigi,
- wymiana dachu na plebanii,
- w budynku wikariatki  kapitalny remont części po organiście,
- nagłośnienie zewnętrzne kościoła,
- renowacja na cmentarzu grobowca Rogowskich,
- powstanie strony internetowej parafii,
- założenie ogrzewania elektrycznego w kościele i malowanie lamperii.
Rok 2013
- konserwacja chrzcielnicy,
- posadzka granitowa w prezbiterium,
- ołtarz i ambonka marmurowa,
- malowanie elewacji zewnętrznej budynku parafialnego i kapliczki przed kościołem.
Rok 2014
- projektor multimedialny w kościele,
- ukończenie kapitalnego remontu plebanii trwającego przez dwa lata.
Rok 2015
- niwelacja terenu wokół plebanii i w ogrodzie,
- przygotowanie projektu budowy kaplicy pogrzebowej i rozpoczęcie robót.
Rok 2016 - prace przy budowie kaplicy pogrzebowej.
To tylko niektóre z ważniejszych prac gospodarczych. Podejmując je wraz z radą ekonomiczną  i parafianami jestem świadom, że najistotniejsze jest, aby to co materialne pomagało zbliżyć się jak największej liczbie osób do Boga. W innym wypadku „na nic się nie przyda”.

Ekscelencjo!

Na zakończenie tego skrótowego przedstawienia życia duchowego i materialnego  parafii, pragnę w obecności Księdza Biskupa wyrazić niezmierną wdzięczność dla wszystkich Księży Wikariuszy, Kościelnego, Katechetki, Organisty, innych członków rad parafialnych oraz dla bardzo wielu moich parafian, którzy z oddaniem pomagają mi i współtworzą, ufam, że dobry klimat naszej wspólnoty.

Księże Biskupie!

Jak mówi Konstytucja Soboru Watykańskiego II „Lumen Gentium” : Biskupi w Kościele Chrystusowym „w sposób szczególny i dostrzegalny przejmują rolę samego Chrystusa – Mistrza, Pasterza i Kapłana i w Jego następstwie działają” (LG;21)
Dziś Ty, Drogi Pasterzu, spełniasz to święte posłannictwo w naszej parafii.
Prosimy Cię o umocnienie nas w wyznawaniu naszej wiary. Wierzymy głęboko, że wizyta Pasterza jest dla nas okazją do pogłębienia więzi z Kościołem Łódzkim, a równocześnie z Kościołem Powszechnym. Proszę, zatem Waszą Ekscelencję o przyjęcie sprawozdań poszczególnych grup parafialnych, a następnie błogosław nam, byśmy jako dzieci Jedynego Boga mogli dalej we wspólnocie parafialnej postępować drogą Jego przykazań.

Sprawozdanie - Liturgiczna Służba Ołtarza

W skład Liturgicznej Służby Ołtarza w naszym kościele wchodzi obecnie 39 osób: pan kościelny, 6 lektorów i 32 ministrantów. Nazwa ministrant pochodzi od łacińskiego słowa ministrare – służyć. I właśnie służenie przy ołtarzu to wyróżnienie i zaszczyt dla każdego katolickiego chłopca.
Co roku nasze grono powiększa się o kilku chłopców, którzy po odbyciu formacji zostają ustanowieni ministrantami w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.
Spotykamy się regularnie na zebraniach, które dzielą się na formacyjne, modlitewne i rekreacyjne. Na formacyjnych pogłębiamy swoją wiedzę z zakresu teologii i liturgiki, aby w jak najlepszy sposób służyć Panu Bogu w trakcie Eucharystii i nabożeństw oraz ciągle doskonalić się w aktywnym uczestnictwie podczas Liturgii na wszystkich uroczystościach parafialnych i podczas Mszy świętych niedzielnych i w dni powszednie. W trakcie spotkań modlitewnych pogłębiamy naszą duchowość poprzez różne nabożeństwa. Na spotkaniach rekreacyjnych z kolei urządzamy gry i zabawy sportowo-towarzyskie czy wychodzimy a wspólny posiłek.
Bierzemy udział w zawodach sportowych i regularnie ćwiczymy grę w piłkę nożną na wynajętej sali gimnastycznej w rusieckim Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Spora część ministrantów bierze udział w wyjazdach zimowym i letnim, organizowanych corocznie przez naszych duszpasterzy.
Patronami ministrantów są święci: Stanisław Kostka i Dominik Savio, a opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza jest każdorazowy wikariusz naszej parafii, obecnie ks. Adam Dolata.

SPRAWOZDANIE  ORKIESTRY

Amatorska Orkiestra Dęta im. K. Namysłowskiego w Ruścu powstała
w 1962 r. Od początku istnienia zespół ściśle współpracuje z rusiecką parafią. Orkiestra uświetnia swą grą święta kościelne, jak również bierze czynny udział w wielu inicjatywach, np. przygotowanie ołtarza na Boże Ciało czy udział
w obrzędzie obmywania nóg podczas obchodów Wielkiego Czwartku. Orkiestra jest pomysłodawcą i organizatorem Festiwalu Kolęd i Pastorałek, który każdego roku odbywa się w Kościele Nawiedzenia NMP w Ruścu. Zespół współpracuje z tygodnikiem katolickim "Niedziela" w którym niejednokrotnie umieszczane były artykuły pisane przez członków naszej orkiestry. Rozwój zespołu oraz kształcenia młodych talentów jest możliwy dzięki hojności wójta gminy Rusiec, p. Dariusza Woźniaka jak również pomocy licznych sponsorów. Próby orkiestry odbywają się w budynku parafialnym tzw. "Ludowcu", który dzięki pomocy proboszcza Jana Furgały jest w stanie dobrym i nadaje się do użytkowania.
Orkiestra ma własną stronę internetową: www.orkiestra.rusiec.pl

Sprawozdanie z działalności scholii dziecięcej działającej przy parafii Nawiedzenia NMP w Ruścu.

Schola dziecięca w naszej parafii działa już od 10 lat. Próby śpiewu odbywają się w każdą środę o godz. 16. Natomiast w niedzielę o godz. 10.00 dzieci ubogacają swoim śpiewem i modlitwą Eucharystię. Schola parafialna liczy 19 dzieci ze Szkoły Podstawowej z Ruśca. Najważniejszym opiekunem jest ks. Proboszcz Jan Furgała, któremu pomaga od strony organizacyjnej pani Jolanta Kieruzel, natomiast od strony wokalnej opiekę sprawuje organista pan Wojciech Lipniacki oraz instruktor wokalno-instrumentalny pan Wiesław Brzozowski. Na spotkaniach dzieci uczą się nie tylko pięknie śpiewać, ale pogłębiają też swoją świadomość liturgiczną. Dowiadują się, jak wielkim wyróżnieniem jest przebywanie blisko Pana Jezusa i dawanie świadectwa swojej wiary. Oprócz zadania podstawowego Schola  brała także czynny udział w uroczystościach o charakterze religijnym ( Dzień Papieski , Rocznica Śmierci Jana Pawła II, Wigilia dla samotnych ). Ponadto grupa nasza  corocznie  brała czynny udział w Liturgii Bożego Narodzenia i Triduum Paschalnego. Już od trzech lat  wspólnie z ks. Proboszczem organizowane są koncerty konkursowe poświęcone " Przesłaniom Jana Pawła II". Na koncerty te przyjeżdżają soliści, grupy wokalne i zespoły z pobliskich parafii i okolic. Schola również reprezentuje parafię na konkursach i koncertach religijnych, przywożąc nagrody i wyróżnienia. Od 2014 roku dzięki wspaniałomyślności ks. Proboszcza w podziękowaniu za coroczną pracę dzieci wyjeżdżały na zimowiska i wakacyjne obozy.
Wspólna modlitwa i śpiew zaowocowały pogłębianiem wiary i ubogaciły wspólnoty parafialnej. Nasze istnienie i sukcesy są efektem konsekwentnej pracy, a mówi się " kto śpiewa ten dwa razy się modli".

Grupa Modlitewna

Historia naszej grupy związana jest z pielgrzymowaniem do Matki Bożej na Jasną Górę i do Doliny Miłosierdzia Bożego księdza Eugeniusza Piskorka. Nasi rodzice i najbliżsi tam pielgrzymowali i trwali na modlitwie. Uczestniczyli w sympozjach  pogłębiając swoja wiarę i wiedzę. Tam też otrzymali w darze na Jasnej Górze od kustosza obraz Matki Bożej Jasnogórskiej Królowej Polski
z poleceniem, aby sie modlić w domach i sanktuariach, "tam gdzie was przyjmą", aby trwać na modlitwie różańcowej i wypełniać polecenia Matki Bożej Fatimskiej. To wszytko, co czynili nasi rodzice nam też przekazali, abyśmy to czynili. Staramy się być posłuszni naszym rodzicom i Matce Bożej, czyniąc pokutę i trwając na modlitwie. Każdy z nas  uczestniczy w codziennej Mszy Świętej i bierze czynny udział i życiu parafii. Staramy się  codziennie odmawiać różaniec święty. Trwamy na modlitwach nocnych w naszych kościołach, tam gdzie nam pozwolą  i modlimy sie za nasza Ojczyznę, za Kościół Chrystusowy na ziemi i za dusze w czyśćcu cierpiące. Wynagradzamy Bogu za grzechy. Odmawiamy tylko modlitwy zatwierdzone przez Kościół
i jesteśmy posłuszni Jego nauce. Liderem grupy modlitewnej jest Stanisław Olszewski.

Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ruścu powstało w 2014 roku, ale formalnie funkcjonuje od 14 grudnia 2015r.
Działa pod nadzorem dyrekcji i włączone jest, w formie wolontariatu,
w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą szkoły, Caritas Parafii Nawiedzenia NMP w Ruścu oraz Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Opiekunem koła jest p. katechetka – Beata Ucińska.
Skupia w swoich szeregach 16 członków, uczniów klas IV – VI, których spotkania odbywają się w każdy poniedziałek.
Nadrzędnym celem koła jest szerzenie wśród uczniów naszej szkoły idei wolontariatu, czyli niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Realizowane zadania mają uwrażliwić młodego człowieka na potrzeby ludzi żyjących  obok, bowiem kształtowanie wrażliwości stanowi niezwykle istotny element wychowania młodego pokolenia. W celu realizacji zamierzeń, zorganizowano i zrealizowano takie akcje na rzecz społeczeństwa jak:
- jałmużna wielkopostna
- zbiórki żywności i płodów rolnych
- rozprowadzenie charytatywnych kartek świątecznych
 Członkowie koła przygotowali i przedstawili uroczystości środowiskowe:
- Wigilia dla samotnych
- Gminne obchody Dnia Kobiet
Szkolne Koło Caritas działa prężnie, a jego członkowie aktywnie i twórczo angażują się we wszelkie podejmowane przedsięwzięcia, dając tym samym dowód na pełne zaangażowanie w sprawy społeczne.

Sprawozdanie - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

W naszej parafii młodzież spotyka się w grupie, która nazywa się Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży. Nie jesteśmy oficjalnie zarejestrowani w strukturach KSMu, ale taką przyjęliśmy nazwę w momencie powstania grupy w 2007 roku przez ks. Marka Mielcarka.
W regularnych piątkowych spotkaniach biorą udział uczniowie naszego gimnazjum. Zazwyczaj przychodzi na nie od kilku do kilkunastu osób. Spotkania mamy modlitewne, formacyjne i rekreacyjne. Podczas modlitewnych gromadzimy się w kościele na nabożeństwie lub modlimy się w sali domu katechetycznego. Spotkania formacyjne odbywamy na plebanii, pogłębiając swoją wiedzę teologiczną, liturgiczną i z zakresu duchowości. Na spotkaniach rekreacyjnych oglądamy ciekawe i wartościowe filmy lub wychodzimy w teren - do pizzerii czy na lodowisko. Gramy również w bilard, który znajduje się w salce parafialnej.
Przygotowujemy się duchowo na spotkaniach do udziału w zbliżających się Światowych Dniach Młodzieży. Realizowaliśmy program Serce 2.0, a obecnie używamy DeoProfilu. Już zawiązała się grupka młodzieży z naszej parafii, która wyjedzie do Krakowa na spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem.
Opiekunem naszej grupy jest każdorazowy wikariusz naszej parafii - po ks. Marku Mielcarku ks. Grzegorz Boras, ks. Paweł Wronkowski, a teraz ks. Adam Dolata.


 

100-lecie konsekracji kościoła 1913 - 2013

Film prezentujący historię kościoła.

 


 

Informacje na temat budowy kaplicy pogrzebowej.

1. W połowie listopada 2015 roku uprawomocniła się decyzja o pozwoleniu na budowę kaplicy pogrzebowej na terenie przykościelnym.
2. Po koniec ubiegłego roku wytyczono miejsce pod budowę i wylano ławy fundamentowe.
3. Dalsze prace budowlane ruszą po Wielkanocy.
4. Ogłoszoną w ubiegłym roku I składkę w wysokości 100 zł. od rodziny wpłaciło dotychczas 79% rodzin.
5. Druga wpłata jest przesunięta do Wielkanocy.
6. Pieniądze można przekazywać w następujący sposób:
a) wpłacać na konto bankowe . Nr rachunku: 77 8980 0009 2030 0028 6518 0002 (siedem siedem osiem dziewięć osiem zero zero zero zero dziewięć dwa zero trzy zero zero zero dwa osiem sześć pięć jeden osiem zero zero zero dwa).
b) w kancelarii parafialnej,
c) w opisanej kopercie na tacę.

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje