Konkurs fotograficzny

Regulamin konkursu na prezentację multimedialną „100 lat mojej parafii w fotografii”

Przeszukaj stare albumy, zdjęcia w komputerze lub rusz w teren, a przyczynisz się do promocji swojej parafii.
1. Organizator konkursu: Parafia Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Ruścu i Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ruścu
2. Celem konkursu jest:

 • prezentacja fotografii jako formy artystycznej coraz częściej wykorzystywanej do wyrażania emocji i wrażeń,
 • zachęcanie fotografujących do wnikliwej obserwacji otoczenia,
 • kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty parafialnej,
 • uwrażliwienie na piękno,  
 • wykorzystywanie technologii informatycznej w edukacji dzieci i młodzieży.

3. Adresaci konkursu:
Uczniowie kl. IV – VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum oraz wszyscy zainteresowani tematem konkursu.

4. Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie prezentacji multimedialnej zgodnej z  tematem konkursu.

5. Warunki uczestnictwa:

 • każdy uczestnik może wykonać tylko jedna pracę,
 • prezentacja powinna składać się maksymalnie z 15 slajdów, a ich zawartość nie musi być autorstwa uczestnika, należy zwrócić uwagę na materiały zdjęciowe wykorzystane w prezentacjach tak, aby były odpowiednio podpisane,
 • prezentacja w pierwszym slajdzie musi zawierać imię i nazwisko autora, klasę, nazwę szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu,
 • wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji,
 • prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.
 • prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w/w programie (z rozszerzeniem *.ppt, *.pps). Jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię.

6. Kryteria oceny
Jury konkursu wyłoni najlepsze prace biorąc pod uwagę:

 • wartość merytoryczną pracy
 • pomysłowość zaprezentowania tematu
 • stronę artystyczną pracy
 • poprawność techniczną pracy.

Za każde z wymienionych kryteriów członek jury może przyznać punkty w skali od 0 – 6.  Zwycięzcami konkursu będą autorzy, których prace uzyskają największą liczbę punktów. W ostatecznej ocenie brana będzie pod uwagę również ogólna jakość przedstawienia tematu przez autora. Decyzje jury są ostateczne.

7. Miejsce i termin składania prac
Prace należy dostarczyć na płycie CD lub  innym nośniku w terminie do 18 kwietnia 2013 r. Prace  należy przekazywać do: ks. J. Furgały, p. A. Majchrzak,  p. B. Ucińskiej, ks. P. Wronkowskiego, p. E. Majchrzak, A. Adamczyk.

8. Nagrody:

 • Na laureatów czekają nagrody.
 • Lista laureatów i termin rozstrzygnięcia konkursu zostaną zamieszczone  na stronach internetowych: parafii parafiarusiec.pl             i szkoły zsprusiec.pl
 • Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu.

Zapraszamy do udziału w konkursie!
                                     AM

 

 

 

Dodatkowe informacje